Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

CANCION 6: 吹泡泡/Chuī pào pào/Soplar pompitas

TEXTO
SIN PINYIN
ESCUCHA Y REPITE
CALIGRAFIA
CON PINYIN
VOCABULARIO
YOUTUBE 1

CANCION 7: 八只鸟 Bā zhǐ niǎoOcho pajaros

SIN PINYIN
ESCUCHA Y REPITE
CON PINYIN
VOCABULARIO
YOTUBE 1

CANCION 8: 猴子学棋Hóu zǐ xué qíEl mono que aprende ajedrez

SIN PINYIN
ESCUCHA Y REPITE
CON PINYIN
VOCABULARIO
YOUTUBE 1

CANCION 9: 呱呱呱Guāguā gūQuack, quack, quack

SIN PINYIN
ESCUCHA Y REPITE
CON PINYIN
VOCABULARIO

CANCION 10: 我是小画家Wǒ shì xiǎo huàjiāSoy un pequeño pintor

SIN PINYIN
ESCUCHA Y REPITE
CON PINYIN
VOCABULARIO
YOUTUBE 1
YOUTUBE 2
To Top